Специалност "Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво"

Специализация "Военноморски комуникационни и радиотехнически системи"

elektron

Випускникът от специалността "Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво" (специализация "Военноморски комуникационни и радиотехнически системи") се готви интелектуално, нравствено и физически за реализация като офицер от Военноморските сили, с професионална подготовка по корабни и наземни комуникационни, радиолокационни и радионавигационни системи и като гражданин и ръководител на граждански звена в Република България.

В резултат на обучението в продължение на 5 години випускникът придобива висше образование:
- по специалността "Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво" (специализация "Военноморски комуникационни и радиотехнически системи") с образователно-квалификационна степен "бакалавър" от професионално направление "Военно дело" на професионална област "Сигурност и отбрана";
- по гражданската специалност "Корабна радиоелектроника" с образователно-квалификационна степен "бакалавър" от професионално направление "Транспорт, корабоплаване и авиация" на професионална област "Технически науки".

Випускникът се подготвя като офицер за ръководство и управление на бойната и всекидневна експлоатация на свързочните и радиотехническите средства (РТС) във ВМС, а също и за изпълнение на задълженията на вахтен офицер.

Випускникът може да заема начални длъжности на военни кораби и в брегови поделения на ВМС.

След преминаване на определен стаж във ВМС и обучение в специализирани курсове випускникът може да заема длъжности дивизионен специалист и приравнени на тях.

Като кадрови офицери от ВМС могат да повишават квалификацията си в училището и в чуждестранни военни академии и колежи целево или за заемане на по-висока длъжност.

По специалността се приемат мъже и жени. Обучението се извършва в условията на военизиран режим и завършва с полагането на държавни изпити по специалността, по тактико-специална подготовка и по английски език.

Завършилите специалността усвояват военно-инженерни и други специални знания и умения в областта на теорията и техническата експлоатация на радиолокационните, радионавигационните и хидроакустични системи, разпространението на радиовълните, микровълновите и антенните устройства, схемотехниката и микропроцесорната техника, корабните комуникационни системи, кабелната и мултиплексна техника, компютърните комуникации, технологията и организацията на ремонта на електронната апаратура, морските оръжия и тактиката на ВМС, бойните технически средства и системи, защитата на радиотехническите средства от смущения и радиоелектронната борба, и др.

Лекциoнните занятия се съчетават с разнообразни форми на практическо обучение на курсантите за придобиване на специална подготовка, за морално-психическото и физическото им укрепване и за израстването им като лидери.

Основните форми на учебно-възпитателната дейност са:
- летен лагер за морска подготовка;
- гребно-ветроходни походи;
- физическа подготовка и обучение по плуване;
- учебна практика на военни и учебни кораби;
- учебна практика в свързочни, радиотехнически поделения и ремонтни предприятия;
- задгранична плавателна практика;
- учебни стрелби с личното оръжие.

Богатата учебно-материална база на специалността, библиотеката и достъпът до ресурсите на световната мрежа Internet създават необходимите условия за провеждане на учебен процес на високо научно-приложно ниво в съответствие със съвременните изисквания и за активна научноизследователска работа.

Едновременно с военното обучение курсантите преминават и пълен курс по необходимите учебни дисциплини за получаване на гражданска специалност "Корабна радиоелектроника".

С тази специалност могат да заемат длъжности, осигуряващи комуникационните, информационните и електронните системи, свързани с морския бизнес и защита на морския суверенитет на Р. България.