Специалност “Корабна радиоелектроника”

electron

Успешно завършилите специалността се дипломират с образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Те са подготвени за работа с корабни и наземни комуникационни, радиолокационни и радионавигационни средства и системи за автоматизация и за тяхното поддържане. Могат да се реализират професионално:

- на корабите от търговския флот на длъжности: корабен радиоелектроник II клас за Световната морска система за безопасност при бедствия (СМСББ), корабен оператор обща категория, корабен оператор ограничена категория I степен и корабен оператор ограничена категория II степен;

- в екипи за обслужване и поддържане на техническите средства на СМСББ на брега или на борда на кораба;

- в екипи за обслужване, поддържане и експлоатация на техническите средства от бреговите системи за наблюдение, контрол и управление на корабния трафик;

- в морските координационно-спасителни центрове и в бреговите станции на морската подвижна служба;

- в институти, предприятия и фирми, свързани с разработване, производство, ремонт и поддържане на комуникационни и електронни системи, осигуряващи корабоплаването.

Получената квалификация при обучението по специалността “Корабна радиоелектроника” позволява на випускниците след допълнителна квалификация да се реализират успешно и като ръководители в системата на водния транспорт и морската администрация.

Фундаменталната подготовка се осигурява чрез изучаването на дисциплините висша математика, физика, информатика, теоретична електротехника, полупроводникови и електронни елементи, компютърен софтуер и хардуер, английски език и др.

Профилиращи учебни дисциплини са: предаване на данни и компютърни комуникации, радиовълни, антенно-фидерна и микровълнова техника, основи на радиосистемите, оборудване за радиокомуникационни системи, електронни навигационни и радионавигационни системи и др.

Морската подготовка се осигурява от дисциплините “Mорско дело” и “Основи на корабоводенето”, както и посредством участие в учебно-тренировъчен морски лагер и учебна практика на корабите.

Профилиращата и специалната подготовка са съобразени с изискванията на Международната морска организация и на Морската администрация на Република България.

Обучението завършва с полагане на държавни изпити.

Образователно-квалификационната степен “бакалавър”, получена при обучението по специалността “Корабна радиоелектроника” дава възможност на випускниците след допълнително обучение да придобият образователно-квалификационна степен “магистър” по същата и по други специалности. След допълнителна квалификация те могат да се реализират успешно и като ръководители в системата на водния транспорт и морската администрация.

Още информация за специалността