Докторантура

ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” е акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация за обучение по образователна и научна степен "доктор" в следните научни специалности:

Шифър
Научна специалност
Акредитацията е валидна до:
02.03.04
Технология и организация на корабостроенето и кораборемонта
22.05.2015 г.
02.03.05
Корабни силови уредби, машини и механизми
22.05.2015 г.
02.04.15
Електроснабдяване и електрообзавеждане по отрасли ( електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба) към професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
31.05.2018 г.
02.07.03
Радиолокация и радионавигация
22.05.2015 г.
02.07.20
Комуникационни мрежи и системи
22.05.2015 г.
02.14.12
Управление на кораби и корабоводене
22.05.2015 г.
02.14.14
Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища
22.05.2015 г.
05.06.11
Военна психология
02.11.2013 г.
05.12.01
Организация и управление на въоръжените сили
02.11.2013 г.
  Автоматизирани системи за обработка на информация и управление към професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
31.05.2018 г.
  Динамика, якост и ндежност на машините към професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
31.05.2018 г.
  Организация и управление извън сферата на материалното производство(Национална сигурност) към професионално направление 3.7 Администрация и управление в област Социални, стопански и правни науки
31.05.2018 г.

За обучение в доктурантура могат да кандидатстват лица, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър".

Обучението на докторанти във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се осъществява в редовна и задочна форма. Формата на обучение се определя при обявяване на конкурсите всяка година.

Срокът за обучение в редовна форма е 3 години, а в задочна 4 години.

Осъществява се и обучение на докторанти чрез самостоятелно разработване на дисертация.

Темите, условията и реда за кандидатстване за редовна и задочна форма на доктурантура във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се обявят всяка година със заповед на Министъра на отбраната през месец юни. Конкурсите и сроковете за кандидатстване, образци на документи (рапорт заявление и др.) се обявяват и на сайта на ВВМУ.

До 15 септември кандидатите, подали документи се уведомяват писмено за допускането им до конкурсите.

Конкурсните изпити от 1 до 10 декември във ВВМУ.

Записването на спечелилите конкурсите за докторанти се извършва към 1 февруари на следващата календарна година.

Обучващите се в доктурантура заплащат ежегодно определяните с Постановление на Министерския съвет такси за обучение.

Въпросите на организацията и обучението на докторанти във ВВМУ се регламентират от "Правилник за докторантурата във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров""

Учебни програми за докторанти

1. Методология на научните изследвания. Разработване и защита на дисертационен труд.