Изпити

* Провеждането на предварителен тест   ALCPT  с кандидатите за обучение в курсове по английски език през първото полугодие на 2016 година ще се проведе   в   Департамента за следдипломна квалификация  на 05.11.2015 г. от 08.30 часа.

* Изпитът за определяне на нивото на владеене на  английски  език съгласно   STANAG 6001   за редовната изпитна сесия „Есен 2015” ще се проведе от   30.11.2015  г. до 04.12.201 5  г.   в Департамента за следдипломна квалификация.

Примерни задачи за компютърен вариант на изпит съгласно STANAG 6001 по английски език

Документи, регламентиращи чуждоезикова подготовка и провеждане на изпити
за определяне нивото на владеене на език

1. Заповед МЗ № ОХ – 709 / 09.10. 2015 г.

Съдържание : Отмяна на „Спецификации на изпита за определяне нивото на владеене на английски език за Министерството на отбраната на Република България в съответствие със стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 – девето редактирано издание“ и обявяване на десето редактирано издание.

2. Заповед МЗ № ОХ – 218/19.03.2013 г.

Съдържание: Въвеждане на нов модел на обучението по английски език, провеждано във военните формирования, Военна академия „Г. С. Раковски“ и висшите военни училища за изпълнение на изискванията, залегнали в Цел на способностите E 1101 N „Владеене на английски език“.

3. Заповед МЗ № OХ – 219/ 19.03.2013 г.

Съдържание: Условия и ред за провеждане на изпитите за определяне на нивото на владеене на чужд език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001.

4. Заповед МЗ № OX – 622/ 05.09.2013 г.

Съдържание: Организиране на подбора и провеждането на квалификационни курсове по английски език в съответствие със Стратегията за развитие на системата за обучение по английски език и изискванията, залегнали в ЦС E 1101 N „Владеене на английски език“.

 Банкова сметка на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров":

IBAN:   BG77 TTBB 9400 3115 0686 40  
BIC:   TTBBBG22, SG Експресбанк