Специалност „Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия”

1Специалноста „Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия” е нова специалност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. Създадена е за да подготвя специалисти в областта на информационните технологии, които навлязоха във всички сфери на морския бизнес. Широко профилната подготовка дава възможност на завършилите специалността да се реализират като IT специалисти и извън сферата на морския бизнес.

Специализираната подготовка е насочена основно към системно администриране и телекомуникации, включително компютърни мрежи. Обучаемите получават подготовка в следните направления:

Системно администриране:

- Операционна система ( Linux ) – основна подготовка и системно администриране, базирани на курсовете LPI ( Linux Professional Institute );

- Операционна система Windows Server – инсталиране, администриране и конфигуриране на услуги, базирани на курсовете от Micros о ft IT Academy .

Телекомуникации:

- Предаване на данни, компютърни комуникации и компютърни мрежи, покриващи първите четири курса от академичната програма на Cisco „ CCNA – Routing&Switching” за подготовка на CCNA мрежови специалисти;

- Телекомуникационна техника, мобилни (безжични), клетъчни, радиорелейни и сателитни системи. Допълнително по избор на студента: Радиовълни и радиолинии, Антени и микровълнова техника.

Програмиране и системи за управление на бази данни:

- Алгоритмизиране на задачите, обектно –ориентирано програмиране;

- Системи за управление на бази данни – MS SQL ( MySQL ) , базирани на курсовете от Micros о ft IT Academy.

Допълнителната специализирана подготовка е насочена към Електроника и компютърен хардуер .

Допълнителна подготовка с морска насоченост, по избор на студента включва: Морско дело, История на корабоплаването, Ветроходство и яхтинг, Автоматизирани системи за бедствие и безопастност ( GMDSS ), Автоматизирани системи за контрол на корабния трафик ( VTMIS ) и пристанищата.

Обучение по английски език

Предвидено е солидно изучаване на английски език за приетите студенти. В зависимост от нивото на владеене на езика на студентите се осигурява езиково обучение в размер до 420 учебни часа, осигуряващо необходимата обща подготовка по английски език.

 Реализация

Възможностите за професионална реализация на дипломираните бакалаври по специалност „Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия” са във областта на системното администриране, телекомуникациите, мрежовите комуникации и мрежово администриране , както и допълнителни възможности в областта на електрониката, компютърния хардуер и програмирането.

Съдържанието на голяма част от преподаваните дисциплини е съобразено със съдържанието на курсове от академичните програми на Cisco Networking Academy и Microsoft IT Academy. По този начин се дава възможност на обучаемите за придобиване на международно признати сертификати в областта на информационните технологии. За целта във ВВМУ функционират сертификационни центрове на Pearson VUE и Prometric . Възможността за придобиване на международно признати ИТ сертификати по време на обучението е гаранция за успешна професионална реализация на студентите както в България, така и в целия свят.